PKN
Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen
 
Strategisch Plan Strategisch Plan
                                                           BELEIDSPLAN 2020-2024                                                                                      

Inleiding
De Waalse gemeente Arnhem-Nijmegen is een kleine, maar levendige kerkelijke gemeente. Naast de kerkenraad waarin momenteel alle vereiste functies vervuld zijn is er een welkomstgroep en zijn er contacten met andere kleine gemeenten die in hetzelfde gebouw of in de buurt gehuisvest zijn. Er wordt gewerkt aan intensivering van de samenwerking met andere Waalse gemeenten in Nederland. Het kroonjuweel van de gemeente is de Waalse kerk die een schat aan mogelijkheden biedt voor vieringen en andere activiteiten. Wij zijn aan de generaties voor ons verplicht om deze kerk voor al haar functies, waaronder die van verkondiging van het geloof in de Eeuwige (l’Éternel), te behouden. We zullen oog moeten hebben voor niet alleen de secularisatie maar anderzijds ook voor de behoefte aan geestelijke verdieping en bij dat laatste onze kerkelijke bescheidenheid moeten durven overwinnen. Wij staan met trots in een traditie die de moeite van het doorgeven meer dan waard is.
De maandelijkse kerkdienst op zondagmiddag is hét centrale ontmoetingsmoment voor de gemeente. De lockdown heeft geleerd dat in de onderlinge ontmoeting, ook al kon die op dat moment alleen digitaal plaatsvinden, de bestaansgrond van de gemeenschap ligt.
In de presentie ten behoeve van de stad zal de Waalse gemeente haar eigen religieuze karakter niet moeten verloochenen maar wel mogelijkheden tot interreligieuze en culturele uitwisseling moeten aangrijpen. Het contact met de huidige burgemeester is hierbij zeer waardevol.
De negen Waalse gemeenten in het land kennen alle een grote kwetsbaarheid. De bestuurskracht in andere gemeenten is vaak nog geringer dan in Arnhem en ligt overal bij 70+ers. Ook het predikantencorps is onevenwichtig; binnen enkele jaren bereiken verscheidene predikanten hun emeritaat. Er zal daarom op landelijk niveau een visie geformuleerd moeten worden op de toekomst van de Waalse gemeenten. Vanuit Arnhem zullen we zowel moeten bijdragen aan- als kunnen profiteren van landelijke samenwerking.               
Kerkdiensten
In de afgelopen jaren is het beleid ontwikkeld dat er één kerkdienst per maand plaatsvindt, en dat deze in alle opzichten telkens een hoogtepunt is voor gemeenteleden en ami(e)s. De dienst wordt ingevuld door de eigen predikant (2/3 van de diensten) en andere geschoolde theologen, door een professionele organist en andere kundige musici, en door betrokken gemeenteleden (welkomstgroep en lectoren). Twee keer in het jaar is er bovendien een dienst in de Zuiderkapel van de Stevenskerk in Nijmegen. Na alle diensten is er een vin d’amitié, die blijkens het feit dat vrijwel alle (ook incidentele) kerkgangers eraan deelnemen duidelijk in een behoefte voorziet.
Aandachtspunten:
 • Bezinning op consequenties van afstandregels ten gevolge van corona
 • Betrekken nieuwe groep belangstellenden
 • Voortdurende bezinning op gebruik van het Frans als voertaal; mogelijkheid tweetaligheid onderzoeken
 • Nadenken over mogelijkheden voor herleving van halfjaarlijkse diensten in Nijmegen (meest recente dienst met Vocaal Theologen Ensemble richtinggevend?)
Pastoraat
Sinds september 2019 is de functie van predikant weer vervuld. Ds. Joost Röselaers heeft dankzij het feit dat hij een 20% dienstverband heeft (zijn voorganger had 10%) de mogelijkheid om met alle gemeenteleden en ami(e)s contact te houden. Maar ook de inzet van de welkomstgroep is van belang: naast het verwelkomen van kerkgangers is in deze groep oog voor iedereen die zich met de Waalse gemeente verbonden voelt. Zaken als een kaartje bij verjaardag of ziekte zijn beproefde manieren om betrokkenheid te tonen.
Aandachtspunten:
 • Gevaar van overbelasting voor de welkomstgroep.
 • Betrokkenheid waarborgen van mensen zonder email.

Diaconaat
Vanwege de omvang en de samenstelling van onze gemeente wordt uit eigen kring in geringe mate een beroep gedaan op diaconale actie. Het blijft wel van belang dat we oog houden voor noden in eigen kring. Door samenwerking met andere Waalse gemeenten en met de lokale partners (Parkstraatgemeente, Doopsgezinden, EBG) kunnen we ook diaconale projecten die landelijk of internationaal zijn opgezet ondersteunen. Enkele jaren geleden is het diaconaal vermogen van de gemeente opnieuw afgesplitst van het andere vermogen. We zullen actief moeten kijken hoe we diaconaal actief blijven, dit vermogen uit levend geld aanvullen en het daadwerkelijk ook inzetten voor diaconaal werk. Bij de verhuur van de kerk aan de EBG zou vanuit diaconaal perspectief de overweging kunnen spelen om de huurprijs laag te houden.
Aandachtspunten:
 • samenwerking zoeken om diaconale presentie te versterken

Apostolaat
Reeds tientallen jaren bestaat binnen de kerkelijke gemeente de ambitie om zichtbaarder en relevanter te zijn voor het geheel van de stad Arnhem. Het kerkgebouw biedt mogelijkheden die nog veel meer uitgebuit zouden kunnen worden. Tegelijk moeten we ons realiseren dat ons eigen vrijwilligersbestand klein is. Bij de vervulling van deze taak zullen we de samenwerking met anderen moeten zoeken; vooral de Jansbeek Ekklesia biedt momenteel al haar hulp aan en we zullen die graag met beide handen aangrijpen. Uitgangspunt bij onze activiteiten zal niet moeten zijn dat wij zo graag meer gezien willen worden, maar dat wij zingeving willen bieden vanuit het Bijbelse gedachtengoed en van daaruit met name oog willen hebben voor mensen en groepen die in de Arnhemse samenleving onvoldoende gezien worden. In coronatijd zou dit kunnen betekenen dat we proberen (letterlijk) ruimte te bieden aan kunstenaars die zwaar getroffen worden door de beperkingen ten gevolge van corona. Door de nieuwe afstandsregels en de daarmee gepaard gaande verwijdering van een groot aantal stoelen, biedt de kerkruimte nieuwe mogelijkheden. Ook het feit dat het podium vergroot is door verplaatsing van de herenbanken biedt kansen.

Aandachtspunten:
 • Uitwerken van het initiatief van ‘Waalse Kerk open’
 • Verder nadenken over inrichting van de kerkzaal  (opstelling stoelen, verwijdering van één herenbank of beide)
 • Contact houden met gemeente Arnhem omtrent plannen schouwburggebied; attent blijven op mogelijkheden van synergie
 • Samenwerking intensiveren met andere geloofsgemeenschappen 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.